Adatkezelési és felhasználási feltételek

SUGÁRCSŐ–SZERVÍZ KFT. FÜGGELÉK A HONLAPON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL

TARTALOMJEGYZÉK

 • BEVEZETÉS
 • LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS - TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK ALKALMAZÁSÁRÓL
 • AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 BEVEZETÉS

Jelen tájékoztató a Sugárcső-szervíz Kft. weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában a weboldalon kerül feltüntetésre. Az adatkezelő biztosítja, hogy a honlapos adatkezelés technikailag is megfeleljen a szabályoknak.

1. Adatkezelési alapelvek

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamit az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a szükséges mértékre korlátozódniuk. A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával kell biztosítani a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

2. Lényeges fogalmak

Az érintettek köre – honlapra látogatók

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalt meglátogató személyek, akik regisztráció nélkül lépnek a honlapra.

Az adatkezelő

Sugárcső-szervíz   Tűzvédelmi és Szolgáltató  Korlátolt Felelősségű Társaság

 • 9024 Győr, Tihanyai Árpád út 22/a
 • e-mail címe: seruga@t-online.hu
 • telefonszáma: +36 30 929 86 54
 • honlap: www.tuzvedelmiszolgaltatasok.hu
 • adószám: 24814106-2-08
 • cégjegyzékszám: 08-09-025884)
 • a továbbiakban: „Adatkezelő”

Az Adatkezelő képviselőjének neve, elérhetősége, kapcsolatfelvételi lehetőség:

Seruga László
postacíme: 9024 Győr, Tihanyi Árpád út 22/a
e-mail címe: seruga@t-online.hu
telefonszáma: +36 30 929 86 54

Társaságunk tárhelyszolgáltatójának a neve: EvolutioNET Kft.
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK ALKALMAZÁSÁRÓL

A sütik (cookie-k) jogszabályi háttere és jogalapjai:

Az adatkezelés hátterét az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint  a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik.

A honlapra látogató a honlapon tájékoztatva van a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni.

A honlapon az Adatkezelő teljesítményt biztosító, statisztikai sütiket használ. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. A sütik kis méretű fájlok, amelyek az Ön által használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (pl. felhasználói preferenciák).

Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely sütik használatával információkat gyűjt, statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról.

A Google Analytics-ról itt tájékozódhat:
https:// www.google.com/analytics/terms/hu.html

E sütik használatának a célja, hogy az Adatkezelő képet kapjon a weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak. Az adatkezelés célja továbbá a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, honlap elemzése, optimalizálása, a rosszindulatú, weboldalt támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérése, statisztikai célok.

Az adatkezelés jogalapja az érintett – a látogató – önkéntes hozzájárulása, amelyet a weblapon elhelyezett süti sávban elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével adhat meg, vagy utasíthat el. Címzettek az Adatkezelő munkavállalói, a tárhely szolgáltató adatfeldolgozó munkatársai, harmadik fél sütije esetén a harmadik fél is.

Az adattárolás időtartama: a böngésző sütibeállításai szerint. A sütit a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében  a sütik alkalmazását. A weboldal elhagyása után amennyiben szándékában áll, a következő módokon törölheti a sütiket a böngészőjéből (három leginkább használt böngészőknél):

Google Chrome böngészőben:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Firefox böngészőben:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Internet Explorer böngészőben:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet

A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog és a jogorvoslathoz való jog.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Részletes tájékoztatás Adatvédelmi Tájékoztató VI. Fejezet.)

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Részletes tájékoztatás Adatvédelmi Tájékoztató VI. Fejezet.)

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Részletes tájékoztatás Adatvédelmi Tájékoztató VI. Fejezet.)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Részletes tájékoztatás Adatvédelmi Tájékoztató VI. Fejezet.)

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)(Részletes tájékoztatás Adatvédelmi Tájékoztató VI. Fejezet.)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Részletes tájékoztatás Adatvédelmi Tájékoztató VI. Fejezet.)

A jogorvoslathoz való jog (Panasztételi jog)

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • Honlap: http://naih.hu/
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Keresetindítási jog (Bírósághoz fordulás joga)

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel, mint magyar adatkezelővel szemben, magyar bíróság előtt indítható per. Amennyiben az érintett az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Győr, 2021.01.01.

Sugárcső-Szervíz Kft. © 2020 Minden jog fenntartva.